اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد کوتی

شیمی معدنی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

mahmkootiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناهید پوررضا

شیمی تجزیه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

npourrezayahoo.com

دکتر مجید میر محمد صادقی

شیمی آلی استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

majid_mmsadeghiyahoo.com

دکتر حمید گلچوبیان

شیمی معدنی استاد دانشگاه مازندران

h.golchobianumz.ac.ir

دکتر رضا اوجانی

شیمی تجزیه استاد دانشگاه مازندران

fer-oumz.ac.ir

دکتر عبدالعلی علیزاده

شیمی آلی استاد دانشگاه تربیت مدرس

aalizahehmodares.ac.ir

دکتر نادر نوروزی پسیان

شیمی آلی استاد دانشگاه ارومیه

n.norooziurmia.ac.ir

دکتر احمد خرم آبادی زاد

شیمی آلی دانشیار بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا

khorambasu.ac.ir

دکتر سید حمید احمدی

شیمی تجزیه دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

ahmadiccerci.ac.ir

دکتر رسول عبداله میرزایی

شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ra.mirzaeisrttu.edu

دکتر معصومه قلخانی

شیمی تجزیه دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

m_ghalkhaniyahoo.com

دکتر مریم صباغان

شیمی آلی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

sabbaghansru.ac.ir

دکتر علی رضا گرجی

شیمی معدنی استادیار دانشگاه یزد

a_gorjiyahoo.com

دکتر علی رضا کرمی گزافی

شیمی تجزیه استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

arkaramigazafigmail.com

دکتر وحید امانی

شیمی معدنی استادیار پردیس شهید بهشتی تهران، دانشگاه فرهنگیان

v.amanicfu.ac.ir

دکتر الهه کشاورز

شیمی آلی استادیار پردیس بنت الهدا صدر رشت، دانشگاه فرهنگیان

keshavarzcfu.ac.ir

دکتر مهشید گلستانه

شیمی تجزیه استادیار پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان، دانشگاه فرهنگیان

m.golestanehcfu.ac.ir

دکتر زهرا احمدآبادی

شیمی معدنی استادیار پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد، دانشگاه فرهنگیان

z_ahmadabadiyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر نعمت الله ارشدی

شیمی آلی استادیار دانشگاه زنجان

narshadiznu.ac.ir