راهنمای نویسندگان

مقاله باید متنی گویا، روان، منسجم و یکپارچه داشته باشد و ضمن اشاره به پیشینه ­ی بحث و مطالعات دیگران در زمینه ­ی یادشده، به طرح پرسش ­های موجود، بیان علت علاقه ­مندی نویسنده به انجام مطالعه ­ی یادشده و ارایه­ ی پیشنهادهای کاربردی سودمندی برای خوانندگان بپردازد. مقاله هم چنین باید جمع­ بندی، نتیجه ­گیری و بخش مراجع داشته باشد.

 

برای راهنمایی بیش تر فایل "راهنمای نگارش مقاله" را ببینید.