اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد کوتی

شیمی معدنی استاد بازنشسته گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

mahmkootiatyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر نعمت الله ارشدی

شیمی آلی عضو هیات گروه شیمی دانشگاه زنجان

narshadiatemail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناهید پوررضا

شیمی تجزیه استاد گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

11atemail.com